| Эксклюзив |
Просмотров: 11393
0 Плохо0

В редакцию поступил текст совершенно фашистского документа.

Авторы: Л.Танюк, П.Мовчан.

Комментарии, полагаю, излишни. Документ просто кричит сам за себя.


П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Рекомендації парламентських слухань

"Про функціонування української мови в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 38, ст.325 )

Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських

слухань "Про функціонування української мови в Україні", Верховна

Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань "Про

функціонування української мови в Україні" (додаються).

2. Кабінету Міністрів України:

у процесі підготовки проекту Закону України про Державний

бюджет України на 2004 рік, прийняття нормативно-правових актів і

розробки державних програм щодо розвитку, функціонування та

дослідження української мови врахувати зауваження та пропозиції,

висловлені учасниками парламентських слухань;

на "Дні Уряду України" у жовтні 2003 року поінформувати

Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій

парламентських слухань, схвалених цією Постановою.

3. Видавництву Верховної Ради України підготувати та видати

збірник матеріалів за результатами парламентських слухань "Про

функціонування української мови в Україні". Управлінню справами

Апарату Верховної Ради України профінансувати в установленому

порядку витрати, пов'язані з виданням зазначеного збірника.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет

Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 22 травня 2003 року

N 886-IV

Схвалено

Постановою Верховної Ради України

від 22 травня 2003 року

N 886-IV

РЕКОМЕНДАЦІЇ

парламентських слухань

"Про функціонування української мови в Україні"

Учасники парламентських слухань "Про функціонування

української мови в Україні" (далі - учасники парламентських

слухань), які відбулися 12 березня 2003 року, обговоривши мовну

ситуацію в державі, відзначають, що на дванадцятому році

незалежності українська мова як державна мова в Україні не набула

належного поширення в усіх сферах суспільного життя.

Правовою основою для здійснення державної мовної політики в

Україні є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про

мови в Українській РСР" ( 8312-11 ), Рішення Конституційного Суду

України від 14 грудня 1999 року щодо застосування державної мови

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та

використання її у навчальному процесі в навчальних закладах

України ( v010p710-99 ), а також інші законодавчі акти, зокрема

закони України "Про національні меншини в Україні" ( 2494-12 ),

"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про

телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про видавничу справу"

( 318/97-ВР ), "Про рекламу" ( 270/96-ВР ), "Про друковані засоби

масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) тощо.

Таким чином, законодавча база в Україні з цього питання

відповідає загальноприйнятій світовій практиці й узгоджується з

відповідними міжнародно-правовими актами. Однак, на думку

учасників парламентських слухань, сьогодні мовна ситуація в

державі свідчить про те, що лише задекларованості державного

статусу української мови для повноцінного та незворотнього

утвердження її в усіх сферах суспільного життя недостатньо -

необхідні механізми реалізації вищезазначених правових документів

щодо функціонування української мови, а також врегулювання питань,

пов'язаних з удосконаленням юридичної відповідальності за

порушення законів, які регулюють питання використання державної

мови.

Останнім часом, незважаючи на законодавче закріплення за

українською мовою статусу державної, відбувається процес звуження

сфери її застосування, що спричиняє соціальну напругу в

суспільстві, породжує сепаратистські настрої, суперечить інтересам

національної безпеки України та ставить під загрозу її суверенітет

і державне самовизначення.

Попри відсутність міжнаціональних конфліктів, досягнуту

стабільність і толерантність у міжетнічних стосунках, законодавче

та реальне забезпечення прав усіх національних меншин в Україні

мовне питання часто перетворюється на дестабілізуючий чинник

суспільного життя, що гальмує процес творення суверенної,

демократичної, правової держави.

Вважаючи, що державна мовна політика в Україні повинна

відповідати конституційним нормам, положенням відповідних

міжнародно-правових зобов'язань України та стратегії

державотворення;

враховуючи необхідність вироблення послідовного та виваженого

підходу у вирішенні мовних проблем, недопущення при цьому

політичних спекуляцій і міжетнічних конфліктів та відзначаючи

важливість збереження стабільності в державі;

усвідомлюючи, що застосування мов у державі має стати

чинником єднання, а не розбрату, - учасники парламентських слухань

рекомендують:

I. Президенту України:

створити в структурі центральних органів виконавчої влади

центральний орган виконавчої влади з питань мовної політики;

створити консультативно-дорадчу раду з питань мовної

політики, підзвітну Президентові України, включивши до її складу

провідних фахівців - представників галузевих інститутів

Національної академії наук України.

II. Верховній Раді України:

відкласти ратифікацію Європейської Хартії ( 994_014 )

регіональних мов або мов меншин до прийняття Верховною Ради

України закону України про розвиток і застосування мов в Україні,

яким буде передбачено реальний механізм захисту і утвердження

української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

запровадити починаючи з 2004 року щорічні парламентські

слухання, присвячені розвитку та функціонуванню української мови в

Україні.

III. Кабінету Міністрів України:

1. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України:

а) проект Концепції державної мовної політики України;

б) проект загальнодержавної Програми розвитку, функціонування

та дослідження української мови на 2004-2010 роки;

внести на розгляд Верховної Ради України до 1 липня 2003 року

проект закону України про розвиток і застосування мов в Україні;

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти

законів України про внесення змін до відповідних законів України з

метою:

а) заборони заснування в Україні засобів масової інформації

іноземними юридичними і фізичними особами та особами без

громадянства;

б) забезпечення україномовній продукції не менш як 70

відсотків часу трансляції та місця на шпальтах друкованих засобів

масової інформації;

в) відмови телеорганізаціям, які порушують закони, що

регулюють питання використання державної мови, в отриманні чи

продовженні ліцензії на право користування каналами мовлення;

г) запровадження пільгового оподаткування та іншої фінансової

підтримки україномовної друкованої продукції, періодичних видань,

кіно- та аудіопродукції;

ґ) передбачення відповідальності за порушення законів, що

регулюють питання застосування державної мови в Україні, зокрема

для посадових осіб, які при виконанні своїх посадових обов'язків

використовують як засіб спілкування іншу, не державну мову;

д) передбачення у законодавстві про національні меншини

положення про обов'язковість володіння державною мовою

громадянами, які належать до національних меншин і постійно

проживають в Україні;

створити у структурі Кабінету Міністрів України управління з

питань мовної політики;

враховувати щорічно при підготовці проекту закону України про

Державний бюджет України на відповідний рік видатки на

забезпечення виконання заходів, пов'язаних з розвитком,

функціонуванням та дослідженням української мови, в тому числі за

межами України;

передбачити починаючи з 2004 року збільшення асигнувань на

розвиток та дослідження української мови, реалізацію додаткових

заходів щодо розширення сфери її функціонування як державної;

фінансувати своєчасно і в повному обсязі витрати, передбачені

на проведення заходів з розвитку, функціонування та дослідження

української мови;

посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів

на реалізацію заходів, пов'язаних з розвитком, функціонуванням та

дослідженням української мови;

розробити систему проходження курсів української мови для

державних службовців;

запровадити поетапний механізм атестації державних службовців

і викладачів навчальних закладів державної та комунальної форм

власності на знання української мови;

сприяти збільшенню кількості та накладів видань художніх

творів національної і світової класики, науково-популярної,

технічної, довідкової літератури українською мовою для різних

вікових груп населення;

розробити заходи щодо підтримки випуску національної кіно-,

відео-, аудіопродукції, тиражування кращих українських фільмів, а

також дублювання і озвучення українською мовою творів світового

кіномистецтва;

розробити систему моніторингу та здійснити аналіз динаміки і

характерних тенденцій розвитку етномовних процесів, функціонування

української мови у різних сферах суспільного життя та регіонах

України;

розробити і здійснити заходи щодо поліпшення якості

перекладів на українську мову кращих творів світової драматургії,

підвищення відповідальності художніх керівників за дотримання

театром мовного статусу і чистоти мови з метою підвищення рівня

мовної культури у театрально-видовищних закладах України державної

та комунальної форм власності;

вважати першочерговою державною справою розвиток

фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок у

галузі лінгвістичної технології та створення інтелектуальних

мовно-інформаційних систем нового покоління;

підготувати комплексну програму робіт з вивчення, подальшого

вдосконалення європейських мов працівниками органів державної

влади, державних установ та організацій, до обов'язків яких

входять питання забезпечення європейської інтеграції України;

розглянути і затвердити у двомісячний термін підготовлений

Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки

України та Міністерством оборони України проект міжгалузевої

науково-технічної програми - Інформація. Мова. Інтелект;

сприяти забезпеченню фінансування державних програм із

створення національної словникової бази, зокрема програми

"Словники України", а також підготовки до друку багатотомних

енциклопедичних видань та створення їх електронних варіантів:

а) Українського енциклопедичного словника у трьох томах;

б) Української літературної енциклопедії у п'яти томах;

в) академічної граматики української мови;

г) енциклопедії "Географічні назви України";

ґ) енциклопедії "Українська мова";

д) Шевченківської енциклопедії в чотирьох томах;

е) повного зібрання творів Т.Г. Шевченка у дванадцяти томах;

є) словника українських діалектів у п'ятнадцяти томах;

ж) Лексичного атласу української мови;

з) серії "Найкращі українські книжки для дошкільнят";

сприяти підготовці та реалізації видавничої програми

"Українська бібліотечна серія" на умовах бюджетного фінансування;

забезпечити представлення української мови у багатотомних

міжнародних проектах: Загальнослов'янський лінгвістичний атлас,

Лексичний атлас Європи, Атлас східнослов'янських мов;

забезпечити створення україномовних програм у комп'ютерній

мережі Інтернет та на лазерних дисках;

сприяти перекладам українською мовою ліцензованої

відеопродукції;

забезпечити впровадження української мови в усі сфери

навчально-виховного процесу та позанавчальної діяльності

навчальних закладів державної та комунальної форм власності.

2. З метою забезпечення належного функціонування української

мови, розвитку української культури та освіти українською мовою в

Автономній Республіці Крим -

передбачати щороку у відповідній постанові Кабінету Міністрів

України державне замовлення Таврійському національному

університету ім. В.І. Вернадського у кількості 50 чоловік на

підготовку фахівців з української мови і літератури заочної форми

навчання для державних потреб;

вжити заходів щодо забезпечення в першочерговому порядку

підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів Автономної

Республіки Крим, які навчаються українською мовою;

передбачити у проекті закону України про Державний бюджет

України на 2004 рік кошти:

а) 60 тис. гривень - для Таврійського національного

університету ім. В.І. Вернадського на придбання підручників,

навчальних посібників і наукової літератури українською мовою;

б) 3 млн. гривень - на будівництво школи-гімназії з

українською мовою навчання у м. Сімферополі;

в) 1 млн. гривень - на будівництво школи-гімназії з

українською мовою навчання у м. Ялті;

г) 4 млн. гривень - на ремонт Кримського українського

музичного театру;

ґ) 1,5 млн. гривень - Державному вокально-хореографічному

ансамблю України "Таврія" ім. Л.Д. Чернишової для капітального

ремонту будинку і придбання костюмів, інструментів, світло- та

звукоапаратури;

виділяти щороку 300 тис. гривень на фінансування

україномовної газети "Кримська світлиця";

забезпечити виконання у 2003 році пункту другого постанови

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року про

забезпечення належним приміщенням Всеукраїнського

інформаційно-культурного центру у м. Сімферополі.

3. У зв'язку з відзначенням у 2004 році 190-ї річниці від дня

народження генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка

та враховуючи значення його особистості і творчої спадщини у

збереженні та розвитку духовних цінностей, національної

самосвідомості українців -

сприяти виданню двомовних видань (українською та іноземною

мовами: російською, англійською, французькою, німецькою,

іспанською тощо) творів Т.Г. Шевченка та інших видатних

українських письменників для популяризації літературної спадщини

українського народу за кордоном;

забезпечити фінансування реконструкції приміщення музею

Т.Г. Шевченка та будівництва спеціального сховища для збереження

рукописів класиків української літератури на території

Шевченківського національного заповідника у м. Каневі.

IV. Телерадіоорганізаціям незалежно від форм власності та

друкованим засобам масової інформації в Україні:

дотримуватися у своїй діяльності встановлених квот

україномовного мовлення, національних фільмів та передач або

програм національного виробництва відповідно до законів;

запровадити на радіо та телебаченні цикл постійних передач

про традиції, звичаї і побут українського народу та пропаганду

української мови;

продовжити обговорення в засобах масової інформації

актуальних проблем сучасного стану функціонування української мови

в Україні та завдань щодо підвищення її авторитету і престижу.

Комментарии   

#8 Русин 14.03.2005 21:41
Я также не делю людей на русских, украинцев, греков...

Но.

Разговор то был о другом!

Для "титульных" (т.е. бесноватых) мы гости на их земле. И они от этого НИКОГДА по доброй воле не отступят. Они хорошо понимают, что существование украинского языка мозможно только при полной изоляции от России. В противном случае от будет, благодаря влиянию русского языка, низведен до состояния малорусского диалекта. И в этом вся проблема.

И пока "титульным" не обломать рога ни о каком сопротивлении внешней агрессии не может быть и речи - они ее передовой отряд!
#7 Ольга Киевская 13.03.2005 07:26
Меня можно бить, но от своей позиции не отступлю.
Сейчас слишком экстремальная ситуация для того, чтобы выяснять, кто из нас русский националист, кто еврей, кто язычник, кто православный и насколько канонический, кто казак, кто дворянин, кто историк, кто новохронолог, кто украинец, кто малоросс и т.д. Надо воевать и защищаться, всем вместе.
Против нашей цивилизации объявлена война на уничтожение. У меня лично есть масса оснований обижаться на политических деятелей и их партии. Тем не менее, считаю, что амбиции нужно оставить за скобками и работать на объединение ВСЕХ патриотических сил. Когда победим и спасем Русь, разберемся, у кого длиннее ху, кто кого обидел и кто кому что сказал. А, скорее всего, и не придется делать разбор полетов, потому что это будет уже неважно.
#6 Ольга Киевская 13.03.2005 07:02
Господа, давайте все же, несмотря на информационно-психологическую войну против нас, оставаться спокойными и трезвомыслящими, не поддаваясь сценариям противника, который всю эту грызню в рядах предвидел, спрогнозировал и срежиссировал.
Мы с вами абсолютно теоретически подкованы в вопросе возникновения как "украинского" народа, так и формирования "мовы".
Тем не менее, у меня подход к "мове" несколько другой, за что смело можете меня побить, возможно, ногами (с). :-)))))))))
Что бы ни происходило в 19-20 вв. в Австро-Венгрии и Польше, на данный момент в нашей стране существует добрая половина людей, считающая украинский язык своим родным. Они на нем мыслят, говорят и видят сны. Это, как говорится, исторический факт, к которому можно относиться как угодно, но от этого фактом он быть не перестанет.
Мы не должны уподобиться ю-щенкам, агрессивно игнорирующим интересы половины страны.
Я считаю, что право на родной язык имеют все проживающие на территории современного государства Украина народы. На данный момент возник абсолютно правомерный вопрос о русском государственном, как родном языке 25 миллионов ГРАЖДАН Украины. Если татары поставят вопрос о признании их языка государственным, буду их поддерживать. Они здесь тоже коренные.
Я считаю, что, если человек в стране родился, в ней работает, платит налоги и что-то для нее делает, он имеет право на законодательное признание своего родного языка.
Каждый из нас в этой стране должен иметь законом утвержденное право говорить на своем родном языке.
Мы не должны и не имеем морального права запрещать "мову", давить на ее носителей, с ней бороться. Это такая же наша страна, как и "мовобалающих". Но мы просто должны добиться конституционного признания нашего родного русского языка государственным, не давя на носителей других языков. На сегодняшний день мы не имеем права оскорблять "мову", как и носители "мовы" не имеют права оскорблять и дискриминировать нас.
Мы не можем априори объявить врагами половину наших же сограждан только за то, что они говорят на другом языке, мы не должны объявлять тотальную войну родному языку половины страны и части нашего народа. Обманутые ющенковской пропагандой люди нам не враги. Они опомнятся и придут к нам. Зачем же, в таком случае, создавать искусственные барьеры в виде лингвистической конфронтации?
Враг у нас общий: Запад. Он же и использует технологии сепарационных парадигм: разделение людей по языкам, верам, и "национальностям". Яркий пример: мои родные Балканы, где уже каждая деревня готова объявить себя отдельным суверенным народом. Потому мы должны людей не разделять, а объединять, искать точки соприкосновения с "мовными" на основе общности интересов, вступая в конфронтацию не с теми, кто говорит на украинском, а с теми, кто является носителем западных ценностей потребительства, независимо от языка, на котором они выражают свои мысли.
Мне уже в форуме предлагали "брать математиков во власть". Нет ни "математиков", ни "физиков", ни "лириков", ни "биологов", ни "политологов", ни "антропологов",ни "ботаников", ни "европейски образованной молодежи", ни "коммунистов образца 1979 года", ни "украинцев", ни "русских", ни "евреев", ни "семитов", ни "антисемитов",ни "православных", ни "сектантов", ни "атеистов", ни "историков", ни "пантеистов", ни "новохронологов", ни мальтузиацев с ницшеанцами. Есть только Люди, Личности, озабоченные мыслями о спасении русской цивилизации, носители ценностей Русского Государства, Православной Цивилизации, Русской Идеи, "Третьего Рима", единства Руси, люди, ставящие семью, землю, веру, право каждого человека на жизнь выше стяжательства и поклонения "золотому тельцу ", готовые защищать свою землю от любых нашествий захватчиков, независимо от того, кто на дынный момент ею управляет: царь Александр или Йося Сталин, только потому, что это ИХ ЗЕМЛЯ И РОДИНА.
#5 Русин 11.03.2005 20:12
Рад стараться :-) Если будет нужно еще что-нибудь перевести шлите по почте ().

Единственное, с чем не могу согласиться, то что нынешний украинский язык – малорусское наречие. Это новояз, изобретенный незабвенным австрийским подданным Грушевским в конце 19 века и узаконенный в Галиции автро-венгерской властью. Украинский классик Нечуй-Левицкий назвал этот язык «страшною мовою». Ныне украинский язык активно пытаются сделать похожим на крайне ополяченый галицко-канадский эмигрантский суржик. Малорусская же разговорная речь (полтавско-нежинский говор) понятна любому человеку, владеющему русским языком.

Теперь маленький отзыв о прочитанном проекте, особенно потому, что этот пассаж не вызвал никаких комментариев.

Цитата:
рассмотреть и утвердить в двухмесячный срок подготовленный Национальной академией наук Украины, Министерством просвещения и науки Украины и МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ Украины проект межотраслевой научно-технической программы – Информация. Речь. Интеллект; (конец цитаты)

Воображение начинает рисовать фантасмагорические картины агитационных танковых пробегов под лозунгами «Шире внедряйте украинский язык в современную языковую практику». И прицельный сброс штурмовиками украинской литературы на труднодоступные населенные пункты.

Дяди-авторы совершенно потеряли остатки здравого рассудка.
#4 Олег Юрин 11.03.2005 18:10
Если мы исходим из того, что язык Гоголя и Амосова родной для Малороссии и остальной Украины, то в существующем фашистском режиме малороссов-шовинистов отношение к малоросской речи особое.

Это не английская или татарская речь. Именно от имени малоросской мовы давят современную русскую речь. И не надо недопонимания, что малороссый-шовинисты открыли здесь ФРОНТ. Малоросская речь может быть "оригиналом-источником", но до уравнивания в государственности с русской речью она же еще и болевая точка надменности и национального унижения половины населения Украины.

Кстати, сам приводимый здесь закон доказывает сказанное мною на 100%.
На пощечину надо отвечать пощечиной, а не подставлением второй щеки. На открытие фронта надо отвечать нашей боевой тактикой. Я всерьез предлагаю активное противодействие "непереведенной малоросской мове". Изыскивать специальными усилиями средства для этого. Иначе нашими благими намерениями путь в ад будет выстлан.

Обратите внимание, что 5 марта на съезде Партия Регионов говорила только и исключительно на малоросской мове. "Защитнички русского языка" в современной Украине". Позорище.

Русину огромное спасибо за понимание и поддержку.
#3 Русин 11.03.2005 06:29
Сохранена стилистика оригинала, в связи с чем приношу свои извинения за корявость некоторых предложений и наличие новояза в русском переводе.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ

О Рекомендациях парламентских слушаний
«О функционирование украинского языка на Украине»
(ведомости Верховного Совета (ВВР), 2003, N 38, ст.325)

Учитывая выводы и предложения участников парламентских слушаний «О функционировании украинского языка на Украине» Верховный Совет Украины постановляет:
1. Одобрить Рекомендации парламентских слушаний «О функционировании украинского языка на Украине» (прилагаются).
2. Кабинету Министров Украины: в процессе подготовки проекта закона Украины о Государственном бюджете на 2004 год, принятие нормативных актов и государственных программ развития, функционирования и исследования украинского языка, учесть замечания и предложения, высказанные участниками парламентских слушаний; на «Дне правительства Украины» в октябре 2003 года проинформировать Верховный Совет о состоянии реализации Рекомендаций парламентских слушаний, одобренных этим Постановлением
3. Издательству Верховного Совета Украины подготовить и опубликовать сборник материалов по результатам парламентских слушаний «О функционирование украинского языка на Украине». Управлению делами Аппарата Верховного Совета Украины профинансировать в установленном порядке затраты, связанные с публикацией указанного сборника.
4. Контроль за исполнением этого Постановления возложить на Комитет Верховного Совета Украины по вопросам культуры и духовности.

Председатель Верховного Совета Украины В.Литвин

г. Киев, 22 мая 2003 года
N 886-IV
Одобрено
Постановлением Верховного Совета Украины
От 22 мая 2003 года
N 886-IV

РЕКОМЕНДАЦИИ
Парламентских слушаний
«О функционирование украинского языка на Украине»

Участники парламентских слушаний «О функционирование украинского языка на Украине» (далее – участники парламентских слушаний), которые состоялись 12 марта 2003 года, обсудив языковую ситуацию, сложившуюся в государстве, отмечают, что на двенадцатом году независимости украинский язык как государственный язык не получил подобающего распространения во всех сферах общественной жизни.

Правовым основанием для осуществления государственной языковой политики на Украине является Конституция Украины ( 254к/96-ВР ), Закон Украины «О языках Украинской ССР (8312-11), Решения Конституционного Суда Украины от 14 декабря 1999 года об использовании государственного языка органами государственной власти. Органами местного самоуправления и использование ее в учебном процессе в учебных заведениях Украины (v010p710-99), а также другие законодательные акты, в частности законы Украины «О национальных меньшинствах на Украине» (2494-12), «Об образовании» (1060-12), «Об информации» (2657-12), «О телевидении и радиовещании» (3759-12), «Об издательском деле» (318/97-ВР), «О рекламе» (270/96-ВР), «О печатных средствах массовой информации (прессе) на Украине» (2782-12) и т.д.

Таким образом, законодательная база на Украине по этому вопросу отвечает общепринятой мировой практике и согласуется с соответствующими международно-правовыми актами. Однако, по мнению участников парламентских слушаний, сегодня языковая ситуация в государстве свидетельствует о том, что одно только декларирование государственного статуса украинского языка для полноценного и необратимого ее утверждения во всех сферах общественной жизни недостаточно – необходимы механизмы реализации вышеназванных правовых документов о функционировании украинского языка, а также урегулирования вопросов, связанных с усовершенствованием юридической ответственности за нарушения законов, регулирующих вопросы использования государственного языка.

В последнее время, несмотря на законодательное закрепление за украинским языком статуса государственного, происходит процесс сужения сферы его применения, что вызывает социальное напряжение в обществе, порождает сепаратистские настроения, противоречит интересам национальной безопасности Украины и ставит под угрозу ее суверенитет и государственное самоопределение.

Несмотря на отсутствие межнациональных конфликтов, достигнутую стабильность и толерантность в межэтнических отношениях, законодательное и реальное обеспечение прав всех национальных меньшинств на Украине, языковой вопрос часто превращается в дестабилизирующий фактор общественной жизни, что тормозит процесс создания суверенного, демократического и правового государства.

Учитывая, что государственная языковая политика не Украине должна отвечать конституционным нормам, положениям соответствующих международно-правовых обязательств Украины и стратегии государственного строительства; учитывая необходимость выработки последовательного и уравновешенного подхода в решении языковых проблем, недопущения при этом политических спекуляций и межэтнических конфликтов и отмечая важность сохранения стабильности в государстве; осознавая, что использование языков в государстве должно стать фактором объединения а не конфронтации, - участники парламентских слушаний рекомендуют:

I. Президенту Украины: создать в структуре центральных органов исполнительной власти центральный орган исполнительной власти по вопросам языковой политики; создать консультативно-совещательный совет по вопросам языковой политики, подотчетную Президенту Украины, включив в ее состав ведущих специалистов – представителей отраслевых институтов Национальной академии наук Украины.

II. Верховному Совету Украины: отложить ратификацию Европейской хартии (994_014) региональных языков или языков меньшинств до принятия Верховным Советом Украины закона Украины о развитии и использовании языков на Украине, которым будет предусмотрен реальных механизм защиты и утверждения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни; внедрить, начиная с 2004 года ежегодные парламентские слушания, посвященные развитию и функционированию украинского языка на Украине.

III. Кабинету Министров Украины:
1. Разработать и внести на рассмотрение Верховного Совета Украины:
а) проект Концепции государственной языковой политики Украины;
б) проект общегосударственной Программы развития, функционирования и исследования украинского языка на 2004-2010 годы; внести на рассмотрение Верховного Совета Украины до 1 июля 2003 года проект закона Украины о развитии и использовании языков на Украине; разработать и внести на рассмотрение Верховного Совета Украины проекты законов Украины о внесении изменений к соответствующим законам Украины с целью:
а) запрещения создания на Украине средств массовой информации иностранными юридическими и физическими лицами и лицами без гражданства;
б) обеспечения украиноязычной продукции не менее чем 70% эфирного времени и площади на полосах печатных средств массовой информации;
в) отказа телеорганизациям, нарушающим законы, которые регулируют использование государственного языка, в получении или продлении лицензии на право пользоваться вещательными каналами.;
г) внедрения льготного налогообложения и другой финансовой поддержки украиноязычной печатной продукции, периодических изданий, кино- и аудиопродукции;
ґ) установления ответственности за нарушение законов, регулирующих вопросы использования государственного языка на Украине, в частности для должностных лиц, которые при исполнении своих должностных обязательств, используют как средство общения, другой, не государственный язык;
д) предусмотрения в законодательстве о национальных меньшинствах положения об обязательности владения государственным языком гражданами, принадлежащим к национальным меньшинствам и постоянно проживающим на Украине;

создать в структуре Кабинета Министров Украины управление по вопросам языковой политики;

при подготовке закона Украины о Государственном бюджете на соответствующий год учитывать расходы на обеспечение исполнения мероприятий. Связанных с развитием функционированием и исследованием украинского языка, в том числе и за пределами Украины;

предусмотреть, начиная с 2004 года, увеличение ассигнований на развитие и исследование украинского языка, реализацию дополнительных мероприятий по расширению сферы его функционирования как государственного;

своевременно и в полном объеме финансировать расходы, предусмотренные на проведение мероприятий по развитию, функционированию и исследованию украинского языка;

усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий, связанных с развитием, функционированием и исследованием украинского языка;

разработать систему прохождения курсов украинского языка для государственных служащих;

внедрить поэтапный механизм аттестации государственных служащих и преподавателей учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности на знание украинского языка;

содействовать увеличению количества и тиража художественных произведений национальной и мировой классики, научно-популярной, технической, справочной литературы на украинском языке для разных возрастных групп населения;

разработать мероприятия по поддержке выпуска национальной кино-, видео-, аудиопродукции, тиражирования лучших украинских фильмов, а также дублирование и озвучивание на украинском языке произведений мирового киноискусства.

разработать систему мониторинга и осуществить анализ динамики и характерных тенденций этноязычных процессов, функционирования украинского языка в различных сферах общественной жизни и регионах Украины;

разработать и осуществить мероприятия по улучшению качества перевода на украинский язык лучших произведений мировой драматургии, повышения ответственности художественных руководителей по соблюдению театром языкового статуса и чистоты языка с целью повышения уровня языковой культуры в театрально-зрелищных организациях Украины государственной и коммунальной форм собственности;

считать первоочередным государственным делом развитие фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в отрасли лингвистической технологии и создания интеллектуальных языково-информационных систем нового поколения;

подготовить комплексную программу работ по изучению, дальнейшему усовершенствованию европейских языков сотрудниками органов государственной власти, государственных учреждений и организаций, в обязанности которых входят вопросы обеспечения европейской интеграции Украины;

рассмотреть и утвердить в двухмесячный срок подготовленный Национальной академией наук Украины, Министерством просвещения и науки Украины и Министерством обороны Украины проект межотраслевой научно-технической программы – Информация. Речь. Интеллект;

содействовать обеспечению финансирования государственных программ по созданию национальной словарной базы, в частности программы «Словари Украины», а также подготовки к печати многотомных энциклопедических изданий и создания их электронных вариантов:
а) Украинского энциклопедического словаря в трех томах;
б) Украинской литературной энциклопедии в пяти томах;
в) академической грамматики украинского языка;
г) энциклопедии «Географические названия Украины»;
ґ) энциклопедии «Украинская речь»;
д) Шевченковской энциклопедии в четырех томах;
э) полного собрания сочинений Т.Г.Шевченко в двенадцати томах;
е) словаря украинских диалектов в пятнадцати томах;
ж) Лексического атласа украинской речи;
з) серии «Наилучшие украинские книги для дошкольников»;

содействовать подготовке и реализации издательской программы «Украинская библиотечная серия» на условиях бюджетного финансирования;

обеспечить представление украинского языка во многотомных международных проектах: Общеславянский лингвистический атлас, Лексический атлас Европы, Атлас восточнославянских языков;

обеспечить создание украиноязычных программ в компьютерной сети Интернет и на лазерных дисках;

содействовать переводам на украинский язык лицензионной видеопродукции;

обеспечить внедрение украинского языка во все сферы учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности.

2. С целью обеспечения должного функционирования украинского языка, развития украинской культуры и образования на украинском языке в Автономной Республике Крым – предусмотреть ежегодно в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины государственный заказ Таврийскому национальному университету им. В.И.Вернадского в количестве 50 человек на подготовку специалистов по украинскому языку и литературе заочной формы обучения для государственных нужд;

провести мероприятия по обеспечению в первоочередном порядке учебниками учеников общеобразовательных учебных заведений Автономной Республики Крым, обучающихся на украинском языке;

предусмотреть в проекте закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2004 год средства:

а) 60 тыс. гривен – для Таврийского национального университета им. В.И.Вернадского для приобретения учебников, учебных пособий и научной литературы на украинском языке;

б) 3 млн. гривен – на строительство школы-гимназии с украинским языком обучения в г. Симферополе;

в) 1 млн. гривен – на строительство школы-гимназии с украинским языком обучения в г. Ялте;

г) 1 млн. гривен – на ремонт Крымского украинского музыкального театра;

ґ) 1,5 млн. гривен – Государственному вокально-хореаграфическому ансамблю Украины «Таврия» им. Л.Д.Чернышевой для капитального ремонта здания и приобретения костюмов, инструментов, свето- и звукоаппаратуры;

выделять ежегодно 300 тыс. гривен на финансирование украиноязычной газеты «Крымская светлица»;

обеспечить исполнение в 2003 году пункта второго постановления Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1996 года об обеспечении надлежащим помещением Всеукраинского информационно-культурного центра в г. Симферополе.

3. В связи с празднованием в 2004 году 190-й годовщины со дня рождения гения украинского народа Тараса Григорьевича Шевченко и учитывая значение его личности и творческого наследия в сохранении и развитии духовных ценностей, национального самосознания украинцев – содействовать публикации двуязычных (на украинском и иностранном языке: русском, английском, французском, немецком, испанском и т.д.) сочинений Т.Г.Шевченко и других выдающихся украинских писателей для популяризации литературного наследия украинского народа за границей;

обеспечить финансирование реконструкции помещения музея Т.Г.Шевченко и троительства специального хранилища для сохранения рукописей классиков украинской литературы на территории Шевченковского национального заповедника в г. Каневе.

IV. Телерадиоорганизациям, независимо от форм собственности и печатным средствам массовой информации на Украине:

Придерживаться в своей деятельности установленных квот украиноязычного вещания, национальных фильмов и передач или программ национального производства в соответствии с законами;

внедрить на радио и телевидении цикл постоянных передач о традициях, обычаях и быте украинского народа и пропаганду украинского языка;

продолжить обсуждение в средствах массовой информации актуальных проблем современного состояния функционирования украинского языка на Украине и задач по повышению его авторитета и престижа.

Авторы: Л.Танюк, П.Мовчан.
#2 Ольга Киевская 11.03.2005 01:38
На переводы у меня времени нет. Это во-первых.
Во-вторых, сайт рассчитан до высокоинтеллектуальную аудиторию, которая способна прочесть документ на другом языке, достаточно похожем на русский.
В-третьих, совершенно не исключаю, что здесь будут публиковаться интересные документы и на других языках, помимо украинского.
Желающие прочесть - прочтут. :-)
#1 Олег Юрин 10.03.2005 17:59
Все тексты, приводимые на сайте на малоросской мове надо переводить на современный русский язык.

Во-первых, это значительно расширяет аудиторию читающих.

Во-вторых, сайт четко поддерживает восточно-славянскую программу и родной для Малороссии язык Гоголя и Амосова. И эта поддержка должна быть не на словах декларацией, а жестким императивом в каждодневной деятельности. Малоросскую мову даже из парламента Украины надо обязательно переводить.

Как бы не было трудно следовать этому правилу, но отступления недопустимы.

Недостаточно прав для комментирования