| Преступления ОУН-УПА |
Просмотров: 8734
0 Плохо0
С заседаний Сеймика (Малопольского воеводства)
27 сентября заседал Малопольский сеймик. Депутаты, среди прочего, обратились с призывом восстановить правду о жертвах геноцида, совершенного по отношению к полякам на Восточных Кресах (Окраинах) II РП...

Малопольские депутаты обращаются с призывом о восстановлении правды и справедливости в истории трагедии поляков на Волыни и Восточных Кресах.
Малопольский сеймик принял специальную резолюцию, увековечивающую память жертв геноцида, совершённого по отношению к полякам на Волыни и Восточных Кресах II РП. Таким образом малопольские депутаты отдали дань памяти полякам и гражданам других национальностей, убитых членами ОУН и УПА на Волыни и Восточных Кресах. Резолюция была принята по инициативе депутата Эльжбеты Зембы. - Наш долг - восстановление правды о тех событиях. Это наша обязанность по отношению к тем, кто когда-то жил на тех землях - подчеркнула Эльжбета Земба. В принятой Резолюции депутаты также выразили благодарность и признательность тем украинцам, которые, рискуя жизнью, помогали своим соседям. Преклонились перед всеми солдатами Армии Крайовой и Крестьянских Батальонов, которые предприняли героическую борьбу для защиты гражданского населения. - С чувством ответственности за сохранение в памяти жертв, с духом примирения между народами, мы считаем, что, помня о жертвах, но одновременно обо всём, что связывает соседствующие народы, нужно стремиться к тому, чтобы показывать правду. Мы считаем необходимым, чтобы в списках погибших были учтены жертвы Волыни и Восточных Кресов - написали в Резолюции депутаты. Сеймик также чётко отметил, что восстановление правды о трагедии станет путём к примирению между польским и украинским народами и будет в некоторой степени формой удовлетворения для тех польских граждан, которые потеряли своих близких и на протяжении многих лет страдали из-за заговора молчания. - Восстановление правды - это очень трудный процесс и мы должны к этому стремиться в духе польско-украинского примирения. Мы не хотим накалять ситуацию, а стремимся к сближению обоих народов - отметила депутат Тереза Стармах.
По мнению депутата и директора краковского филиала Института Национальной Памяти Марека Ласоты, необходимо изложение польско-украинской проблемы в программах обучения и школьных учебниках. Наряду с этим он отметил, что польская сторона ожидает такого же подхода от украинской стороны. - Мы не можем соглашаться с фактом, что украинский народ, который так же сильно пострадал, строил свою идентичность на акцентах, не служащих хорошим польско-украинским отношениям - добавил Марек Ласота. Принятая сегодня Резолюция должна быть передана Президенту РП, Маршалам Сейма и Сената, Министрам Иностранных Дел, Просвещения и Науки, а также депутатам парламента от Малопольского воеводства.
Z obrad Sejmiku
27 września obradował małopolski sejmik. Radni zaapelowali m.in. o przywrócenie prawdy o ofiarach ludobójstwa dokonanego na Polakach na kresach wschodnich II RP...

Małopolscy radni apelują o odkłamanie prawdy o tragedii Polaków na Wołyniu i kresach wschodnich.

Małopolski sejmik przyjął specjalną rezolucję upamiętniającą ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu i kresach wschodnich II RP. W ten sposób małopolscy radni oddali cześć Polakom i obywatelom innych narodowości, pomordowanych przez OUN i UPA na Wołyniu i kresach wschodnich. Rezolucja została podjęta z inicjatywy radnej Elżbiety Zięby. - Naszym obowiązkiem jest przywrócenie prawdy o tamtych zdarzeniach. Jesteśmy to winni tym, którzy kiedyś żyli na tych ziemiach - zaznaczyła Elżbieta Zięba. W przyjętej rezolucji, radni wyrazili także wdzięczność i uznanie tym Ukraińcom, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc swoim sąsiadom. Złożyli również hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy podjęli bohaterską walkę w obronie ludności cywilnej. - W poczuciu odpowiedzialności o zachowanie w pamięci ofiar i w duchu pojednania między narodami, stoimy na stanowisku, że pamiętając o ofiarach, ale równocześnie o wszystkim, co łączy sąsiadujące ze sobą narody, należy dążyć do ukazywania prawdy. Uznajemy za konieczne, aby w apelach poległych uwzględniono ofiary Wołynia i kresów wschodnich - napisali w rezolucji radni. Sejmik wyraźnie zaznaczył także, że przywrócenie prawdy o tragedii stanie się drogą do pojednania między narodem polskim i ukraińskim i będzie, w pewnym stopniu, formą zadośćuczynienia dla tych polskich obywateli, którzy utracili swych bliskich i przez lata cierpieli z powodu zmowy milczenia. - Przywracanie prawdy to proces bardzo trudny i musimy podchodzić do tego w duchu pojednania polsko - ukraińskiego. Nie chcemy zaogniać sytuacji, lecz dążyć do zbliżania obu narodów - podkreśliła radna Teresa Starmach.
Zdaniem radnego i dyrektora krakowskiego oddziału IPN Marka Lasoty konieczne jest ujęcie problemu polsko-ukraińskiego w programach nauczania i podręcznikach szkolnych. Jednocześnie zaznaczył, że strona polska oczekuje takiej samej postawy ze strony ukraińskiej. - Nie możemy godzić się z faktem, że naród ukraiński - który również tak mocno ucierpiał - budował poczucie swoje tożsamości na akcentach nie służących dobrym stosunkom polsko - ukraińskim - dodał Marek Lasota. Podjęta dzisiaj rezolucja ma trafić do prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów Spraw Zagranicznych, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a także małopolskich parlamentarzystów.

Источник: http://www.malopolskie.pl/Sejmik/Informacje/?id=6499

Это уже пятый Сеймик Республики Польша, принявший подобную Резолюцию, в которой осуждается преступная деятельность ОУН и УПА. Текст и номер этого документа будут опубликованы немного позже.
Ниже представлен официальный текст Резолюции на польском языке.
Rezolucja Nr 28/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej

Data: 2010-09-27, Numer: 28, Kadencja: 2006 - 2010

Sejmik Województwa Małopolskiego, w 71 rocznicę agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, oddaje cześć Polakom i obywatelom Rzeczypospolitej innych narodowości pomordowanym przez OUN - UPA na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Składamy hołd wszystkim żołnierzom AK, BCh, NSZ i formacjom samoobrony, którzy podjęli bohaterską walkę w obronie ludności cywilnej oraz wyrażamy głęboką wdzięczność i uznanie tym Ukraińcom, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom.

W poczuciu odpowiedzialności o zachowanie w pamięci ofiar i w duchu pojednania między narodami, Sejmik Województwa Małopolskiego stoi na stanowisku, że pamiętając o ofiarach, ale równocześnie o wszystkim, co łączy sąsiadujące ze sobą narody, należy dążyć do ukazywania prawdy. Sejmik uznaje za konieczne, aby w apelach poległych uwzględniano ofiary Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich a w programach nauczania i podręcznikach znalazły się informacje o tej karcie historii II Rzeczpospolitej Polskiej.

Sejmik Województwa Małopolskiego uważa, że przywrócenie prawdy o tragedii Polaków na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich stanie się drogą do pojednania między narodem polskim i ukraińskim. Będzie także, w pewnym stopniu, zadośćuczynieniem dla tych polskich obywateli, którzy utracili swych bliskich i przez całe lata cierpieli z powodu zmowy milczenia.

Radni Województwa Małopolskiego uważają, że wzajemny szacunek i współpraca narodów polskiego i ukraińskiego leży w interesie Polski i Ukrainy.

Rezolucję otrzymują:

Prezydent RP
Marszałkowie Sejmu i Senatu
Premier Rządu RP
Ministrowie: Spraw Zagranicznych, Edukacji, Szkolnictwa Wyższego
Małopolscy Parlamentarzyści

Uzasadnienie:

1. Przemilczanie przez całe lata prawdy historycznej o wymordowaniu, najczęściej przy zastosowaniu wyrafinowanych, okrutnych metod, tysięcy Polaków i sprzyjających im Ukraińców, zrównanie z ziemią całych wsi, konieczność opuszczenia i ucieczki z tamtych terenów tysięcy Polaków, było oczywistym zakłamaniem i politycznym błędem, niegodnym polskiej władzy, co wymaga zadośćuczynienia i zmiany, po prostu przywrócenia pamięci o tragicznych losach narodu polskiego.

2. Nikła wiedza z tego zakresu przez brak informacji w podręcznikach i programach nauczania.

3. Niekompletność źródeł historycznych (archiwalia szczątkowe, braki spowodowane zniszczeniami dokumentów, zabudowań, sadów, cmentarzy) oraz podeszły wiek osób, którzy doświadczyli cierpień z powodu utraty najbliższych a którzy wiele pamiętają z tamtych lat, w pełni uzasadniają ponaglenie.

4. Czcimy ofiary wojny i okupacji niemieckiej, ofiary Holocaustu narodu żydowskiego, coraz częściej pamiętamy o Sybirakach, oddajemy cześć ofiarom Katynia i innych miejsc mordu w Rosji, solidaryzujemy się z cierpiącym Tybetem a ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach okryte jest nadal zmową milczenia.

5. Rezolucje w tej sprawie uchwaliły już 4 Sejmiki: Podkarpacki, Opolski, Lubuski, Dolnośląski.

Wprowadzenie: Katarzyna Turska, 2010-10-04


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить